Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Nyktra Socialister.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att genom idéutveckling, folkbildning och diskussion främja nykterhet och socialism. Föreningen ska därtill skapa möjligheter för socialistiska nykterister att utbyta idéer och erfarenheter.

§ 3 Föreningens plattform

Föreningen arbetar på socialistisk och feministisk grund, och dess främsta ideologiska dokument är plattformen. Plattformen kan revideras av kongressen.

§ 4 Medlemskap

Den som har avlagt medlemslöftet, betalat fastställd medlemsavgift, och är registrerad i föreningens medlemsregister är medlem i föreningen.

§ 5 Medlemslöfte

“Som medlem i Nyktra Socialister lovar jag att kämpa för ett socialistiskt samhälle samt att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika, eller andra gifter med berusande effekt.”

§ 6 Kvotering

Kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50% om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Förekommer både ordinare och suppleanter i ett val ska både helheten och ordinarieplatserna vara kvoterade. Föreligger synnerliga skäl skall dessa motiveras och särskilt beslut om detta ska fattas.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, samt eventuella övriga ledamöter jämte eventuella suppleanter. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa kongress.

§ 8 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på kongressen utsedda revisorer. Revisorerna ska på kongressen avge sin revisionsberättelse.

§ 9 Kongress

Ordinarie kongress, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast fyra veckor innan kongress. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast en vecka innan kongress.

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:

a) Val av mötespresidium
b) Röstlängd
c) Val av protokolljusterare och rösträknare
d) Mötets behörighet
e) Dagordning och föredragningslista
f) Verksamhetsberättelse
g) Ekonomisk berättelse
h) Revisionsberättelse
i) Ansvarsfrihet
j) Verksamhetsplan
k) Motioner och förslag
l) Medlemsavgifter
m) Budget
n) Val av ordförande
o) Val av sekreterare
p) Val av kassör
q) Antalet övriga ledamöter och suppleanter
r) Val av eventuella övriga ledamöter och suppleanter
s) Val av valberedning
t) Val av revisorer samt suppleanter
u) Övriga frågor

§ 10 Extra kongress

Extra kongress hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra kongress får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast fyra veckor innan extra kongress.

§ 11 Rösträtt

Vid kongress har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av kongress med två tredjedelars majoritet, eller likalydande beslut med enkel majoritet på två på varandra följande kongresser.

§ 13 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 14 Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om den har brutit mot medlemslöftet, motarbetat föreningens ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen, eller försummat att betala fastställda avgifter.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, och ska meddelas den uteslutne. Beslutet kan överklagas till kongressen.

§ 15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av kongress med minst två tredjedelars majoritet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas till ändamål som främjar kampen för nykterhet och/eller socialism.