Plattform

Inledning

Den moderna arbetarrörelsen växte fram under sent 1800-tal när industrialisering, urbanisering och moderna kommunikationer möjliggjorde stora folkliga rörelser av ny typ. Samtida med arbetarrörelsen var nykterhetsrörelsen och rörelserna delade gemensam framtidstro och liknande krav på ökat folkligt inflytande. Nykterhetsfrågan blev tidigt en viktig fråga för arbetarrörelsen och vållade livlig debatt. Alkoholens roll i samhället uppmärksammades och den sågs som ett hot mot såväl arbetarfamiljernas försörjning som mot den kollektiva kampen för socialism.

Idag har diskussionen i stort sett avstannat. Även om arbetarrörelsen generellt står bakom en restriktiv alkoholpolitik finns få ansatser till socialistisk analys och debatt om alkoholen. Alkoholkulturen befästs inte sällan genom arbetarrörelsens mötes- och umgängesformer och drogliberala uppfattningar förekommer inom socialistiska organisationer. Inte sällan används försäljning av alkohol som ekonomisk grund för verksamheten, genom s.k. stödpubar. I dessa fall går vänstern från att enbart befästa alkoholkulturen till att göra sig beroende av den.

Nyktra Socialister är en socialistisk och feministisk nykterhetsorganisation som med arbetarrörelsens nykterhetstradition som grund främjar diskussion, idéutveckling och folkbildning om nykterhet.

I plattformen presenteras våra tre bärande idéer, nykterhet, socialism och feminism, och vi beskriver hur alkohol och andra droger upprätthåller och återskapar dagens kapitalistiska och patriarkala samhälle. Plattformen drar också upp grundläggande handlingsstrategier på väg mot ett socialistiskt samhälle fritt från droger.

Droger och kapitalism

Kapitalism är namnet på det produktionssätt som idag behärskar hela världen. Det kännetecknas av att ett litet fåtal, kapitalistklassen, äger och kontrollerar produktionsmedlen medan det stora folkflertalet, arbetarklassen, tvingas sälja sin arbetskraft för att överleva. Kapitalismen innebär att kapitalisterna genom sitt ägande kan parasitera på arbetarklassens arbete. Under kapitalismen gäller inte demokratins spelregler på ekonomins område. Istället för att alla tillsammans fattar beslut som gynnar hela samhället tas alla viktiga beslut av ett litet fåtal som endast tar hänsyn till sin egen profitjakt. Kapitalismen innebär rovdrift på både människor och miljö.

Kapitalismen är intimt förknippad med missbruk av alkohol och andra droger. Visserligen har berusningsmedlen existerat i princip lika länge som människan, men bruket av droger kan aldrig separeras från det samhälleliga sammanhang i vilket det äger rum. Drogernas kemiska sammansättning och människans biologiska beskaffenhet förblir desamma genom historien men samhället förändras. Under kapitalismen är missbruket både ett symptom på ett sjukt system och ett vapen i händerna på kapitalistklassen.

Vid sidan av kapitalismen finns också en könsmaktsordning. Samhällets strukturer bygger på en maktordning där män överordnas kvinnor på grund av kön. Denna maktordning tar sig uttryck inom samhällets alla områden, i allt från hur produktion och reproduktion organiseras, till våra föreställningar om könsroller, sexualitet, familj, etcetera.

Även könsmaktsordningen är en del av den samhälleliga totalitet som drogbruket måste förstås utifrån. Bruk av alkohol och andra droger är nära sammankopplat med konstruerandet av könsroller. Drogbruket kommer också att drabba kvinnor och män på olika sätt. I ett samhälle präglat av könsmaktsordningen är alkohol exempelvis en katalysator för mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och samtidigt en ursäkt för sådant beteende.

Under kapitalismen råder alienationen. Människans arbete, förmågan att omskapa världen, blir främmande för henne, något som påtvingas henne utifrån. I stället för att vara en skapande individ förvandlas människan till en kugge i det maskineri vars enda syfte är att generera profit åt kapitalisterna. Kapitalismen splittrar upp våra liv i avgränsade enheter; arbete, studier, rekreation, konsumtion och så vidare. När vi studerar, studerar vi för att kunna arbeta; när vi vilar, vilar vi för att orka arbeta; när vi arbetar, arbetar vi för att generera profit åt kapitalisterna.

De allra flesta vill fly från alienationen. Människor längtar efter ett autentiskt liv. Många vänder sig till alkoholen eller andra droger. Precis som vissa drömmer om ett bättre liv i himmelen så fantiserar många om helgens fest som skall fördriva vardagens tristess. Men ingenstans kommer vi undan kapitalismen och för många innebär festandet framförallt användning av alkohol och andra droger

I ett kapitalistiskt samhälle fungerar alkohol och andra droger som vilka varor som helst, med det undantaget att de skapar ett beroende hos människor. Droger blir därför mycket attraktiva för kapitalisterna då de ger upphov till en marknad med trogna konsumenter vars behov aldrig mättas. Därför tjänar alkoholkapitalet på att understödja alkoholkulturen som förknippar alkohol och berusning med fest, avslappning och vuxenhet.

Det finns naturligtvis också de som tjänar pengar på olagliga droger. Man får inte glömma att dessa knarkhandlare också är kapitalister. Från langaren, den undre världens småborgerlige entreprenör, till de stora drogbaronerna är knarkkapitalisterna bland de värsta profitörerna på lidande och misär.

Förutom att göra vinst på att sälja beroendeframkallande substanser har kapitalisterna ett annat användningsområde för alkohol och andra droger. Det är nämligen betydligt mindre sannolikt att en nedsupen eller nedknarkad arbetarklass ska organisera sig och kämpa för sina rättigheter. Genom historien finns det gott om exempel på kapitalister som aktivt delat ut alkohol till arbetare när de försökt organisera sig i fackföreningar och socialistiska rörelser.

Helnykterhet och socialism

Vårt alternativ till kapitalism och alkoholkultur är socialism och helnykterhet. Socialismen innebär att arbetarna tar makten över produktionsmedlen och skapar en demokratiskt planerad ekonomi som tar hänsyn till både människors och miljöns behov. Vid sidan av den socialistiska kampen måste också en feministisk kamp föras för att bryta med könsmaktsordningen och skapa ett jämställt samhälle där människor inte längre begränsas av trånga könsroller.

Socialismen kommer inte innebära att alla automatiskt blir nykterister. Men i ett socialistiskt samhälle kommer möjligheterna att bekämpa alkohol- och narkotikamissbruk vara betydligt större än i ett kapitalistiskt. Samtidigt är kampen för helnykterhet här och nu en del av kampen för socialism. En arbetarklass som fjättras av rusmedlens bojor kan inte störta kapitalismen.

Vårt mål är ett jämställt stats- och klasslöst samhälle där alienation och löneslaveri ersatts av gemenskap och arbetsglädje. I stället för kapitalismens uppsplittring av livsprocessen och dess osunda alkoholkultur vill vi ha en evig fest.

Vad bör göras

  • Vi kämpar för en restriktiv solidarisk drogpolitik. Det långsiktiga målet för drogpolitiken ska vara ett alkohol- och narkotikafritt samhälle.
  • Vi verkar för att hela arbetarrörelsen ska omfatta en solidarisk och restriktiv drogpolitik.
  • Vi bekämpar uppfattningar som framställer missbruk som ett individuellt problem med individuella lösningar.
  • Vi bekämpar alkohol- och narkotikaliberala strömningar inom arbetarrörelsen.
  • Vi arbetar för att alla arrangemang inom arbetarrörelsen och vänstern ska vara alkoholfria.
  • Vi verkar för att skapa diskussion och sprida kunskap om kopplingen mellan nykterhet och socialism och mellan arbetar- och nykterhetsrörelse.
  • Vi bidrar till vänsterns teoriutveckling genom att undersöka hur kapitalismen och drogkulturen hänger samman.

1 svar på ”Plattform

  1. Pingback: Till asocialismens försvar | eval.nu

Kommentarer inaktiverade.