Nyktra Socialister har lagt ner, men kampen för nykterhet och socialism går vidare

Nyktra Socialisters femte kongress genomfördes i Karlstad den 30e juni 2017 och de närvarande medlemmarna tog enhälligt beslutet att lägga ner föreningen. Beslutet togs efter en längre tids diskussioner inom föreningen grundat i en brist på verksamhet. Nyktra Socialister bildades 3e december 2011 med ambitionen att samla nykterister inom vänstern och verka för en mer restriktiv hållning kring alkohol inom den breda arbetarrörelsen. Trots höga ambitioner, en optimistisk inställning och ett stort antal medlemmar, runt 200 som mest, var aktiviteten låg. Detta kan till viss del härledas till att de flesta medlemmar redan var aktiva i de båda rörelserna som föreningen önskade samla.

Föreningens låga aktivitet och nu nedläggning ska inte tolkas som att frågor så som att få bort alkoholen från fackföreningsrörelsen och att motverka den växande drogliberalismen inom vänstern är död. Tvärt om har en positiv utveckling skett under föreningens livstid. Fackföreningsrörelsen, bl.a. i form av sex LO-förbund, har nu börjat anamma en nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar, socialistiska ungdomsorganisationer anordnar uttalade nyktra nattcaféer och fester och alkoholen som ett hinder för en positiv och inkluderande rörelse diskuteras på föreläsningsdagar och i diskussionsgrupper på Internet.

En viktig del av föreningens syfte har varit att skapa ett nätverk för personer aktiva inom vänstern för att utbyta idéer och internt driva alkoholpolitiska frågor. Detta hoppas vi att den Facebook-grupp, Nyktra Socialister – diskussionsforum, som bildades efter Nyktra Socialisters fjärde kongress kan fortsätta att bidra till. Facebook-gruppen kommer nämligen att finnas kvar, medan föreningens hemsida och s.k. gillasida på Facebook kommer att avvecklas inom det närmaste året.

Föreningens kvarvarande medel kommer doneras till IOGT-NTO-rörelsernas internationella arbete och handlingar doneras till Arbetarrörelsens arkiv.

Feministiskt perspektiv på alkoholfrågan

Nyktra Socialister har en analys av hur kapitalet och alkoholen fungerar tillsammans som finns utvecklad i vår plattform. Det är ett socialistiskt perspektiv. Vi har också ett feministiskt perspektiv, också med i plattformen, men vi kan bara konstatera att väldigt lite teoriutveckling om feminism och alkohol/nykterhet har ägt rum. Vad är egentligen en feministisk analys av alkoholfrågan?

Under hösten kommer vi att publicera texter från olika feminister med deras perspektiv, i hopp om att tillsammans röra oss mot en solid analys om hur patriarkatet och alkoholen fungerar tillsammans. Redan nu imorgon bjuder av en händelse IOGT-NTO i Uppsala län in till ett seminarium med Gudrun Schyman med titeln ”Feministiskt perspektiv på alkohol, bruk och missbruk”. En redogörelse från detta seminarium kommer att få utgöra startskottet på serien!

Vill du skriva ett inlägg i serien? Kontakta gärna oss!

Med stadgemotioner som vapen

Imorgon håller Nyktra Socialister sin tredje kongress, denna gång i Västerås. Samuel Scherman, medlem från Stockholm, har skrivit ett blogginlägg om Nyktra Socialisters potential att förändra som kan vara bra inspiration inför morgondagen och fortsatt arbete i föreningen. Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att skriva förslag på blogginlägg till den här bloggen eller tipsa om ämnen och nyheter.

Hur kan Nyktra Socialister förändra?
Det är högst förståeligt om frågan blir obesvarad även om den ställs till föreningens medlemmar, då föreningen i första hand lagt tid på att bygga upp organisationen snarare än att påverka utåt eller påverka andra organisationer.

Ett sätt att påverka är med interndemokrati. Många av Nyktra Socialisters medlemmar är samtidigt med i någon organisation inom den politiska vänstern, med medlemskapet kommer rätten att författa motioner till årsmöte, kongress osv. Här ges möjligheter till att skärpa synen på alkohol, såväl internt som utåt. Det finns från senare år exempel att ta lärdom av när det gäller möjligheten att lyfta alkoholfrågan inom olika organisationer. Nedan beskrivs tre exempel från VSF och Vänsterpartiet.

Vänsterns Studentförbund skärpte sin alkoholstadga.
Vänsterns Studentförbund (VSF) höll sin tionde kongress i Älvsjö 5-6 oktober 2013. Till kongressen fanns en motion, inskickad av en medlem i Nyktra Socialister, att lägga till i förbundets alkoholstadga (stadgarna §2.9) ”All politisk verksamhet inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri.”. Motionären kunde inte närvara och tyvärr lyfte inget ombud ett rakt bifall. Ett ändringsyrkande med lydelsen ”Alla centrala arrangemang inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri” lades dock och röstades igenom med rösterna 22 mot 12. Trots att den ursprungliga motionen inte gick igenom tog kongressen ett steg i positiv riktning.

Den ursprungliga motionen var samma lydelse som förbundsstyrelsens förslag på tillägg till VSFs nionde kongress 9-10 juni 2012 i Malmö. Lydelsen fram tills dess var ”Förbundets pengar får inte användas till inköp av alkohol och droger”. Förbundsstyrelsen förslag på tillägg till alkoholstadgan blev nedröstad då bara ungefär en femtedel av ombuden var för men kongressen röstade för förbundsstyrelsen ändringsförslag och alkoholstadgan ändrades från ”alkohol och droger” till ”alkohol och andra droger”, samma ändring genomfördes för övrigt på Ung Vänsters 45:e kongress 2-6 juni 2011 i Sandviken.

Vänsterpartiet Malmö antog en alkoholpolicy
Det är inte bara med stadgemotioner man kan förändra. På Vänsterpartiet Malmös årsmöte 3 februari 2013 antogs en motion om att anta en alkoholpolicy, den togs fram av styrelsen och antas 15 oktober samma år. I ett pressmeddelande meddelande man att policyn innebär att medlemmarna inte ska konsumera alkohol som finansierats med skattemedel. Ett annat exempel, som visserligen var en stadgemotion, var en motion till Vänsterpartiets kongress 10-12 januari 2014 om att förbjuda alkohol inom partiverksamheten. Motionen röstades tyvärr ner, men partistyrelsens svar, med innebörden att partiet ska anta interna riktlinjer gällande alkohol, gick igenom. Det får ändå ses som ett steg framåt i och med det att riktlinjer kan påverkas i progressiv riktning i framtiden.

Det går att förändra
Den interna demokratin i vänsterns organisationer är ett sätt att nå nyktra framgångar. Exemplen ovan är inte de enda och även om de är små förändringar så är det små förändringar i rätt riktning. Genom nätverkande och erfarenhetsutbyte inom Nyktra Socialister kan vi bli bättre på att lyfta alkoholfrågan inom de organisationer där vi är verksamma och förhoppningsvis bidra till en skärpt syn på alkohol inom arbetarrörelsen.

Samuel Scherman

Vänsterpartiet håller kongress – dags för alkoholfri partiverksamhet?

Idag inleds Vänsterpartiets kongress i Stockholm. Jag har sökt bland motioner och andra dokument till kongressen för att se vad som berör Nyktra Socialisters kärnfrågor om alkohol- och narkotikapolitik. Det är ganska tunnsått på den fronten, men en intressant motion att lyfta fram är D15: Gör all partiverksamhet alkoholfri!

Motionen är underskriven av en rad enskilda medlemmar, varav några även är medlemmar i Nyktra Socialister. Motionärernas förslag innebär en stadgeändring för att göra all verksamhet i partiet alkoholfri. Det är ett förslag som ligger helt i linje med Nyktra Socialisters mål. Vi vill att alla arrangemang inom arbetarrörelsen och vänstern ska vara alkoholfria. Det är förstås inte bara en fråga för oss som valt att själva vara nyktra. Det handlar om solidaritet och om att alkohol i många sammanhang fungerar som en exkluderande faktor. Den som har en problematisk relation till alkohol eller den som av olika anledningar inte vill dricka alkohol i en viss situation kan helt enkelt känna sig mindre välkommen eller till och med förhindrad att delta. Motionärerna lyfter dessutom fram att partiarbete blir mindre effektivt när alkohol finns med i bilden.

Partistyrelsen skriver i sitt svar på motionen att en sådan regel blir svår att upprätthålla, men utan att närmare motivera varför. En liknande regel finns sedan länge inom Ung Vänster och tycks fungera väl. Däremot har jag hört berättas om situationer då alkoholkulturen i partiet försvårat samarbete med Ung Vänster. Att underlätta samarbete med Ung Vänster är ytterligare ett argument för motionen. Partistyrelsen vill istället att det tas fram interna riktlinjer gällande alkohol, men att dessa då, får man anta, inte innebär en partiverksamhet fri från alkohol. Två ledamöter i partistyrelsen, Ida Legnemark och Rossana Dinamarca, har reserverat sig mot PS svar och vill bifalla motionen.

En liknande motion behandlades senast 2010, men då valde kongressen dessvärre att avslå motionen. Låt oss hoppas att årets kongress fattar ett bättre beslut och bifaller motionen!

En annan fråga som tidigare har kommit upp på Vänsterpartiets kongresser är inställningen till narkotika och om partiet bör förespråka en avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. Avkriminalisering är partilinjen, men på senaste kongressen 2012 fanns en motion från Vänsterpartiet i Uppsala län om att all hantering av narkotika bör vara olaglig. På årets kongress finns frågan däremot inte med på dagordningen.

Det lär alltså inte bli några större alkohol- eller narkotikapolitiska debatter på Vänsterpartiets kongress. Från Nyktra Socialisters sida hoppas vi att kongressen fylls av andra intressanta debatter, trevliga möten och kloka beslut.

Alla kongresshandlingar kan den intresserade hitta på Vänsterpartiets sida om kongressen:
http://www.vansterpartiet.se/kongress2014/handlingar/

Sörj först – sen organisera er

När jag höll på att skriva den här texten blev jag avbruten av ett hemskt besked. En ung person, vän, nykterhets- och klasskämpe hade omkommit i en olycka. Vi har inte haft mycket kontakt de senaste åren men beskedet rörde mig ändå djupt. Hela hans familj, flickvän och många av hans närmsta vänner är medlemmar i nykterhetsrörelsen och det märktes snabbt hur många som berördes av hans död. Det är en av de fina sakerna med en folkrörelse, vi är sammanflätade på så många nivåer att när några blir drabbade av en tragedi finns det genast en hel skara människor som ställer upp. Martin har både berört och upprört många. Han var inte rädd för att vara obekväm, höll inte tyst för att passa in och hans engagemang var ständigt levande. ”Sörj inte – organisera er” skulle han ha sagt nu när så många blir nästan handlingsförlamade av sorg. Det kan kännas svårt och tungt nu men också så oerhört viktigt att fortsätta den kamp han påbörjat.

När jag kandiderade till UNF´s förbundsstyrelse 2009 sa Martin till mig ”jag hejar på dig, det behövs fler veganer i FS”. Först tänkte jag bara att det var lite konstigt, det spelar väl inte så stor roll hur många som är veganer i förbundsstyrelsen? Sen insåg jag att det inte var det som det handlade om, det betydde att han trodde på att jag skulle göra ett bra jobb och stå upp för de värderingar han trodde på. Inte för att vi var överens om allt, verkligen inte, men vi hade en gemensam grund och riktning.

Att stå upp mot rasism och fascism, sätta solidariteten i första rum och ge röst åt dem som inte hörs. Det är den kampen vi ska fortsätta. Vi sprider kampanjen Vit Jul för att alla barn har rätt till en jul fri från alkohol. Vi gör barns berättelser om alkohol på julen hörda med Facebook-appen Samtidigt på julafton. Vi fortsätter nästa år när det är val, på sociala medier, på våra årsmöten och kongresser, i diskussionerna på arbetsplatsen. Varje dag.

Vi måste få sörja men sen fortsätter vi – organiserar oss!

Cannabiskapitalister utnyttjar traffickingoffer

För tio år sedan importerades nära 90 procent av den cannabis som såldes i Storbritannien, idag odlas istället 90 procent inom landets gränser. Antalet ”cannabisfabriker”, ofta inrymda i vanliga lägenheter och bostadshus, har ökat dramatiskt. Under 2009 – 2010 upptäcktes hela 7000 fabriker över hela landet. Att bygga upp en cannabisfabrik kostar runt 30 000 dollar och den kan dra in många miljoner i vinst. Trots risken för upptäckt har det blivit en populär investeringsform för kriminella gäng.

Al Jazeeras samhällsprogram ”People & Power” behandlade nyligen hur vietnamesiska barn utnyttjas som slavarbetskraft i gängens cannabisfabriker. Varje år förs ca 300 barn till Storbritannien som traffickingoffer, uppemot en fjärdedel av dessa hamnar i cannabisproduktionen. Ofta har barnens familjer i Vietnam satt sig i skuld till gängen som organiserar smugglingen.

Vissa av dem hålls inlåsta, andra kontrolleras genom hot mot deras familjer i hemlandet. Barnen äter, sover och arbetar bakom mörklagda fönster i ständig fukt och värme och exponeras för giftiga kemikalier. De utsätts också för hot, våld och sexuella övergrepp.

Tre fjärdedelar av cannabishanteringen anses kontrolleras av vietnamesiska gäng, men även brittiska och östeuropeiska gäng köper in vietnamesiska barn.

När polisen slår till mot fabrikerna arresteras ofta barnen och i vissa fall har de också dömts för narkotikahantering. I två tredjedelar av fallen försvinner de barn som släpps av myndigheterna och hamnar återigen i gängens klor.

Den imperialistiska världsordningen skapar ekonomisk desperation i Vietnam vilket förser knarkkapitalisterna med billig arbetskraft och allt finansieras av cannabisanvändarna.

SUF ordnar nyktert nattcafé

Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Malmö ordnar på fredag nyktert nattcaféAmalthea Bokcafé som ”ett mysigare alternativ till krogen”.

Fantastiskt bra initiativ tycker Nyktra Socialister som tog kontakt med arrangörerna för att ställa några frågor.

Varför vill ni ordna ett alternativ till krogen?

– Vi vill främja politiska diskussioner som är svåra att ha när alkohol är inblandat vi vill också slippa åldergränser. Vi vill försöka hjälpa till att få in pengar till Amalthea Bokcafé som är en nykter mötesplats.

Tycker ni att det saknas alkoholfria mötesplatser i Malmö?

– Nej, det finns platser och Amalthea är ett bra exempel på det. Men vi tycker att de kan utnyttjas mer och speciellt nattetid.

Är detta en typ av verksamhet ni kommer att fortsätta med?

– JA! Men det förutsätter att det finns ett intresse att fortsätta.

Vad hoppas ni på inför fredag?

– Mycket folk, trevligt häng, gott fika och en lördagsmorgon utan huvudvärk. Gärna också ett tillskott till Amaltheas kassa!

Vi önskar SUF Malmö lycka till och hoppas att så många som möjligt tar sig till Amalthea, Kristianstadsgatan 41, på fredag mellan 19:00 och 01:00.

Kongressrapport


Den nyvalda styrelsen. Från vänster till höger: Kit Krogvig, Johan Persson, Emma Laursen, Annika Wedin, Johanna Dahlgren, Niklas Christerson, Anna Henriksson, Jobjörn Folkesson.

Nyktra Socialisters konstituerande kongress blev en succé! Vi var 22 personer som närvarande vid kongressen då föreningen såg dagens ljus. Namnet på föreningen fastställdes, kanske inte helt oväntat, till Nyktra Socialister. Åtta personer blev invalda i styrelsen; Johan Persson som ordförande, Emma Laursen som kassör, Kit Krogvig som sekreterare och Anna Henriksson, Jobjörn Folkesson, Annika Wedin, Niklas Christerson samt Johanna Dahlgren som ledamöter.

Inga motioner hade i förväg inkommit till samordningsgruppen. Samordningsgruppens förslag på stadgar, plattform och strategidokument antogs i stort sett, men några viktiga ändringar och tillägg i strategidokumentet och plattformen gjordes.

I strategidokumentet lades det till punkter om att föreningen ska utveckla strategier för att förbättra den feministiska praktiken inom förbundet på ett års sikt, att föreningen ska arbeta med att ta fram ett idédokument om sambanden mellan droger och könsmaktsordningen på två års sikt, att föreningen ska utveckla metoder för intern kommunikation genom t ex elektroniska nyhetsbrev på ett års sikt samt att föreningen på tre års sikt ska ha börjat etablera olika grupper/kontaktnät inom föreningen baserat på medlemmars organisering inom arbetarrörelsen för att i dessa grupper arbeta utåt mot de olika delarna av arbetarrörelsen.

I plattformen gjordes framförallt språkliga justeringar. Bland annat beslutades det att vi istället för att ”kräva” en evig fest ”vill ha” en evig fest. En evig fest syftar i det här sammanhanget på frånvaron av alienationen. Samordningsgruppens förslag till stadgar bifölls utan ändringar.

Under mötet fördes talarstatistik, och resultatet var inte tillräckligt bra men inte heller direkt uselt. Totalt gjordes 23 av 53 inlägg av kvinnor, dvs 43%. Styrelsen ska göra sitt bästa för att den feministiska praktiken inom föreningen hela tiden ska förbättras och för att nästa kongress talarstatistik ska vara mer upplyftande och rättvis.

För övrigt sjöngs det under kongressen vackra folkrörelsesånger och hölls högtidliga tal. Efter att själva mötet var avlutat fortsatte vi att umgås och spela spel, prata och dansa till långt in på natten. Under kvällen bjöds vi också på en fantastisk trerättersmiddag.

Vi blev upplysta om att det vid tiden för kongressen var 43 personer som anmält intresse för att bli medlemmar i Nyktra Socialister, något som var mycket glädjande för alla närvarande. Medlemsantalet stiger nu hela tiden och vi kommer att jobba för att det ska fortsätta öka.

Kongressmiddagen

Nu är det mindre än en vecka kvar! För att delta på kongressmiddagen (som kostar 200:- och finansierar inte bara middagen utan även resten av kongressen) måste man dock, för att vi ska ha en chans att fixa lagom mycket mat, anmäla sig senast på tisdag, den sista november.

Kongressen kommer förresten att starta vid 13:00. Vi räknar med att vara klara vid 18-tiden (och då tar kongressmiddagen vid).

Mer information om kongressen

Det har gått lite mer än en vecka sedan vi började att sprida vår idé om en socialistisk nykterhetsförening. Vi kan inte annat än vara nöjda med genomslaget, och ser fram emot att ännu fler ska anmäla sig till kongressen!

Vi vill passa på att påminna om möjligheten att skicka motioner till kongressen. Enligt den arbetsordning vi har tänkt att föreslå kommer det att vara möjligt att lägga förslag även under själva kongressen. Det krävs alltså inte att man motionerar i förväg, men vi vill rekommendera detta. Om man skickar in motioner före sista november kommer dessa att finnas upptryckta och tillgängliga under mötet och det är ju smidigt för alla.

Efter kongressförhandlingarna finns det möjlighet att delta på kongressmiddag. Det blir en trerättersmiddag och ett trevligt tillfälle att umgås och samtala under avslappnade former. Genom att delta på middagen är man också med och finansierar själva kongressen (lokalhyra, fika till mötesdeltagarna, etc). Tanken är att vi genom avgiften för kongressmiddagen gör det kostnadsfritt att delta på kongressförhandlingarna.

Vi som varit aktiva i uppstarten av Nyktra Socialister och planerar inför kongressen vill nu också passa på att presentera oss:

  • Emma Laursen
  • Niklas Christerson
  • Johan Persson
  • Johanna Dahlgren
  • Kit Krogvig
  • Jobjörn Folkesson

Vi som har deltagit i kongressplaneringen kommer under kongressen även att kandidera till styrelsen för Nyktra Socialister.

Vi ses den 3 december!