Med stadgemotioner som vapen

Imorgon håller Nyktra Socialister sin tredje kongress, denna gång i Västerås. Samuel Scherman, medlem från Stockholm, har skrivit ett blogginlägg om Nyktra Socialisters potential att förändra som kan vara bra inspiration inför morgondagen och fortsatt arbete i föreningen. Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att skriva förslag på blogginlägg till den här bloggen eller tipsa om ämnen och nyheter.

Hur kan Nyktra Socialister förändra?
Det är högst förståeligt om frågan blir obesvarad även om den ställs till föreningens medlemmar, då föreningen i första hand lagt tid på att bygga upp organisationen snarare än att påverka utåt eller påverka andra organisationer.

Ett sätt att påverka är med interndemokrati. Många av Nyktra Socialisters medlemmar är samtidigt med i någon organisation inom den politiska vänstern, med medlemskapet kommer rätten att författa motioner till årsmöte, kongress osv. Här ges möjligheter till att skärpa synen på alkohol, såväl internt som utåt. Det finns från senare år exempel att ta lärdom av när det gäller möjligheten att lyfta alkoholfrågan inom olika organisationer. Nedan beskrivs tre exempel från VSF och Vänsterpartiet.

Vänsterns Studentförbund skärpte sin alkoholstadga.
Vänsterns Studentförbund (VSF) höll sin tionde kongress i Älvsjö 5-6 oktober 2013. Till kongressen fanns en motion, inskickad av en medlem i Nyktra Socialister, att lägga till i förbundets alkoholstadga (stadgarna §2.9) ”All politisk verksamhet inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri.”. Motionären kunde inte närvara och tyvärr lyfte inget ombud ett rakt bifall. Ett ändringsyrkande med lydelsen ”Alla centrala arrangemang inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri” lades dock och röstades igenom med rösterna 22 mot 12. Trots att den ursprungliga motionen inte gick igenom tog kongressen ett steg i positiv riktning.

Den ursprungliga motionen var samma lydelse som förbundsstyrelsens förslag på tillägg till VSFs nionde kongress 9-10 juni 2012 i Malmö. Lydelsen fram tills dess var ”Förbundets pengar får inte användas till inköp av alkohol och droger”. Förbundsstyrelsen förslag på tillägg till alkoholstadgan blev nedröstad då bara ungefär en femtedel av ombuden var för men kongressen röstade för förbundsstyrelsen ändringsförslag och alkoholstadgan ändrades från ”alkohol och droger” till ”alkohol och andra droger”, samma ändring genomfördes för övrigt på Ung Vänsters 45:e kongress 2-6 juni 2011 i Sandviken.

Vänsterpartiet Malmö antog en alkoholpolicy
Det är inte bara med stadgemotioner man kan förändra. På Vänsterpartiet Malmös årsmöte 3 februari 2013 antogs en motion om att anta en alkoholpolicy, den togs fram av styrelsen och antas 15 oktober samma år. I ett pressmeddelande meddelande man att policyn innebär att medlemmarna inte ska konsumera alkohol som finansierats med skattemedel. Ett annat exempel, som visserligen var en stadgemotion, var en motion till Vänsterpartiets kongress 10-12 januari 2014 om att förbjuda alkohol inom partiverksamheten. Motionen röstades tyvärr ner, men partistyrelsens svar, med innebörden att partiet ska anta interna riktlinjer gällande alkohol, gick igenom. Det får ändå ses som ett steg framåt i och med det att riktlinjer kan påverkas i progressiv riktning i framtiden.

Det går att förändra
Den interna demokratin i vänsterns organisationer är ett sätt att nå nyktra framgångar. Exemplen ovan är inte de enda och även om de är små förändringar så är det små förändringar i rätt riktning. Genom nätverkande och erfarenhetsutbyte inom Nyktra Socialister kan vi bli bättre på att lyfta alkoholfrågan inom de organisationer där vi är verksamma och förhoppningsvis bidra till en skärpt syn på alkohol inom arbetarrörelsen.

Samuel Scherman

Vänsterpartiet håller kongress – dags för alkoholfri partiverksamhet?

Idag inleds Vänsterpartiets kongress i Stockholm. Jag har sökt bland motioner och andra dokument till kongressen för att se vad som berör Nyktra Socialisters kärnfrågor om alkohol- och narkotikapolitik. Det är ganska tunnsått på den fronten, men en intressant motion att lyfta fram är D15: Gör all partiverksamhet alkoholfri!

Motionen är underskriven av en rad enskilda medlemmar, varav några även är medlemmar i Nyktra Socialister. Motionärernas förslag innebär en stadgeändring för att göra all verksamhet i partiet alkoholfri. Det är ett förslag som ligger helt i linje med Nyktra Socialisters mål. Vi vill att alla arrangemang inom arbetarrörelsen och vänstern ska vara alkoholfria. Det är förstås inte bara en fråga för oss som valt att själva vara nyktra. Det handlar om solidaritet och om att alkohol i många sammanhang fungerar som en exkluderande faktor. Den som har en problematisk relation till alkohol eller den som av olika anledningar inte vill dricka alkohol i en viss situation kan helt enkelt känna sig mindre välkommen eller till och med förhindrad att delta. Motionärerna lyfter dessutom fram att partiarbete blir mindre effektivt när alkohol finns med i bilden.

Partistyrelsen skriver i sitt svar på motionen att en sådan regel blir svår att upprätthålla, men utan att närmare motivera varför. En liknande regel finns sedan länge inom Ung Vänster och tycks fungera väl. Däremot har jag hört berättas om situationer då alkoholkulturen i partiet försvårat samarbete med Ung Vänster. Att underlätta samarbete med Ung Vänster är ytterligare ett argument för motionen. Partistyrelsen vill istället att det tas fram interna riktlinjer gällande alkohol, men att dessa då, får man anta, inte innebär en partiverksamhet fri från alkohol. Två ledamöter i partistyrelsen, Ida Legnemark och Rossana Dinamarca, har reserverat sig mot PS svar och vill bifalla motionen.

En liknande motion behandlades senast 2010, men då valde kongressen dessvärre att avslå motionen. Låt oss hoppas att årets kongress fattar ett bättre beslut och bifaller motionen!

En annan fråga som tidigare har kommit upp på Vänsterpartiets kongresser är inställningen till narkotika och om partiet bör förespråka en avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. Avkriminalisering är partilinjen, men på senaste kongressen 2012 fanns en motion från Vänsterpartiet i Uppsala län om att all hantering av narkotika bör vara olaglig. På årets kongress finns frågan däremot inte med på dagordningen.

Det lär alltså inte bli några större alkohol- eller narkotikapolitiska debatter på Vänsterpartiets kongress. Från Nyktra Socialisters sida hoppas vi att kongressen fylls av andra intressanta debatter, trevliga möten och kloka beslut.

Alla kongresshandlingar kan den intresserade hitta på Vänsterpartiets sida om kongressen:
http://www.vansterpartiet.se/kongress2014/handlingar/

Mer information om kongressen

Det har gått lite mer än en vecka sedan vi började att sprida vår idé om en socialistisk nykterhetsförening. Vi kan inte annat än vara nöjda med genomslaget, och ser fram emot att ännu fler ska anmäla sig till kongressen!

Vi vill passa på att påminna om möjligheten att skicka motioner till kongressen. Enligt den arbetsordning vi har tänkt att föreslå kommer det att vara möjligt att lägga förslag även under själva kongressen. Det krävs alltså inte att man motionerar i förväg, men vi vill rekommendera detta. Om man skickar in motioner före sista november kommer dessa att finnas upptryckta och tillgängliga under mötet och det är ju smidigt för alla.

Efter kongressförhandlingarna finns det möjlighet att delta på kongressmiddag. Det blir en trerättersmiddag och ett trevligt tillfälle att umgås och samtala under avslappnade former. Genom att delta på middagen är man också med och finansierar själva kongressen (lokalhyra, fika till mötesdeltagarna, etc). Tanken är att vi genom avgiften för kongressmiddagen gör det kostnadsfritt att delta på kongressförhandlingarna.

Vi som varit aktiva i uppstarten av Nyktra Socialister och planerar inför kongressen vill nu också passa på att presentera oss:

  • Emma Laursen
  • Niklas Christerson
  • Johan Persson
  • Johanna Dahlgren
  • Kit Krogvig
  • Jobjörn Folkesson

Vi som har deltagit i kongressplaneringen kommer under kongressen även att kandidera till styrelsen för Nyktra Socialister.

Vi ses den 3 december!