Nyktra Socialister har lagt ner, men kampen för nykterhet och socialism går vidare

Nyktra Socialisters femte kongress genomfördes i Karlstad den 30e juni 2017 och de närvarande medlemmarna tog enhälligt beslutet att lägga ner föreningen. Beslutet togs efter en längre tids diskussioner inom föreningen grundat i en brist på verksamhet. Nyktra Socialister bildades 3e december 2011 med ambitionen att samla nykterister inom vänstern och verka för en mer restriktiv hållning kring alkohol inom den breda arbetarrörelsen. Trots höga ambitioner, en optimistisk inställning och ett stort antal medlemmar, runt 200 som mest, var aktiviteten låg. Detta kan till viss del härledas till att de flesta medlemmar redan var aktiva i de båda rörelserna som föreningen önskade samla.

Föreningens låga aktivitet och nu nedläggning ska inte tolkas som att frågor så som att få bort alkoholen från fackföreningsrörelsen och att motverka den växande drogliberalismen inom vänstern är död. Tvärt om har en positiv utveckling skett under föreningens livstid. Fackföreningsrörelsen, bl.a. i form av sex LO-förbund, har nu börjat anamma en nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar, socialistiska ungdomsorganisationer anordnar uttalade nyktra nattcaféer och fester och alkoholen som ett hinder för en positiv och inkluderande rörelse diskuteras på föreläsningsdagar och i diskussionsgrupper på Internet.

En viktig del av föreningens syfte har varit att skapa ett nätverk för personer aktiva inom vänstern för att utbyta idéer och internt driva alkoholpolitiska frågor. Detta hoppas vi att den Facebook-grupp, Nyktra Socialister – diskussionsforum, som bildades efter Nyktra Socialisters fjärde kongress kan fortsätta att bidra till. Facebook-gruppen kommer nämligen att finnas kvar, medan föreningens hemsida och s.k. gillasida på Facebook kommer att avvecklas inom det närmaste året.

Föreningens kvarvarande medel kommer doneras till IOGT-NTO-rörelsernas internationella arbete och handlingar doneras till Arbetarrörelsens arkiv.

Feministiskt perspektiv på alkoholfrågan

Nyktra Socialister har en analys av hur kapitalet och alkoholen fungerar tillsammans som finns utvecklad i vår plattform. Det är ett socialistiskt perspektiv. Vi har också ett feministiskt perspektiv, också med i plattformen, men vi kan bara konstatera att väldigt lite teoriutveckling om feminism och alkohol/nykterhet har ägt rum. Vad är egentligen en feministisk analys av alkoholfrågan?

Under hösten kommer vi att publicera texter från olika feminister med deras perspektiv, i hopp om att tillsammans röra oss mot en solid analys om hur patriarkatet och alkoholen fungerar tillsammans. Redan nu imorgon bjuder av en händelse IOGT-NTO i Uppsala län in till ett seminarium med Gudrun Schyman med titeln ”Feministiskt perspektiv på alkohol, bruk och missbruk”. En redogörelse från detta seminarium kommer att få utgöra startskottet på serien!

Vill du skriva ett inlägg i serien? Kontakta gärna oss!

Med stadgemotioner som vapen

Imorgon håller Nyktra Socialister sin tredje kongress, denna gång i Västerås. Samuel Scherman, medlem från Stockholm, har skrivit ett blogginlägg om Nyktra Socialisters potential att förändra som kan vara bra inspiration inför morgondagen och fortsatt arbete i föreningen. Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att skriva förslag på blogginlägg till den här bloggen eller tipsa om ämnen och nyheter.

Hur kan Nyktra Socialister förändra?
Det är högst förståeligt om frågan blir obesvarad även om den ställs till föreningens medlemmar, då föreningen i första hand lagt tid på att bygga upp organisationen snarare än att påverka utåt eller påverka andra organisationer.

Ett sätt att påverka är med interndemokrati. Många av Nyktra Socialisters medlemmar är samtidigt med i någon organisation inom den politiska vänstern, med medlemskapet kommer rätten att författa motioner till årsmöte, kongress osv. Här ges möjligheter till att skärpa synen på alkohol, såväl internt som utåt. Det finns från senare år exempel att ta lärdom av när det gäller möjligheten att lyfta alkoholfrågan inom olika organisationer. Nedan beskrivs tre exempel från VSF och Vänsterpartiet.

Vänsterns Studentförbund skärpte sin alkoholstadga.
Vänsterns Studentförbund (VSF) höll sin tionde kongress i Älvsjö 5-6 oktober 2013. Till kongressen fanns en motion, inskickad av en medlem i Nyktra Socialister, att lägga till i förbundets alkoholstadga (stadgarna §2.9) ”All politisk verksamhet inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri.”. Motionären kunde inte närvara och tyvärr lyfte inget ombud ett rakt bifall. Ett ändringsyrkande med lydelsen ”Alla centrala arrangemang inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri” lades dock och röstades igenom med rösterna 22 mot 12. Trots att den ursprungliga motionen inte gick igenom tog kongressen ett steg i positiv riktning.

Den ursprungliga motionen var samma lydelse som förbundsstyrelsens förslag på tillägg till VSFs nionde kongress 9-10 juni 2012 i Malmö. Lydelsen fram tills dess var ”Förbundets pengar får inte användas till inköp av alkohol och droger”. Förbundsstyrelsen förslag på tillägg till alkoholstadgan blev nedröstad då bara ungefär en femtedel av ombuden var för men kongressen röstade för förbundsstyrelsen ändringsförslag och alkoholstadgan ändrades från ”alkohol och droger” till ”alkohol och andra droger”, samma ändring genomfördes för övrigt på Ung Vänsters 45:e kongress 2-6 juni 2011 i Sandviken.

Vänsterpartiet Malmö antog en alkoholpolicy
Det är inte bara med stadgemotioner man kan förändra. På Vänsterpartiet Malmös årsmöte 3 februari 2013 antogs en motion om att anta en alkoholpolicy, den togs fram av styrelsen och antas 15 oktober samma år. I ett pressmeddelande meddelande man att policyn innebär att medlemmarna inte ska konsumera alkohol som finansierats med skattemedel. Ett annat exempel, som visserligen var en stadgemotion, var en motion till Vänsterpartiets kongress 10-12 januari 2014 om att förbjuda alkohol inom partiverksamheten. Motionen röstades tyvärr ner, men partistyrelsens svar, med innebörden att partiet ska anta interna riktlinjer gällande alkohol, gick igenom. Det får ändå ses som ett steg framåt i och med det att riktlinjer kan påverkas i progressiv riktning i framtiden.

Det går att förändra
Den interna demokratin i vänsterns organisationer är ett sätt att nå nyktra framgångar. Exemplen ovan är inte de enda och även om de är små förändringar så är det små förändringar i rätt riktning. Genom nätverkande och erfarenhetsutbyte inom Nyktra Socialister kan vi bli bättre på att lyfta alkoholfrågan inom de organisationer där vi är verksamma och förhoppningsvis bidra till en skärpt syn på alkohol inom arbetarrörelsen.

Samuel Scherman

Dags för kongress!

Lördagen den 1 mars är det dags för Nyktra Socialisters tredje kongress, på Slottsgatan 6 i Västerås.

Program
13:00 Förhandlingar
15:00 Feministisk konferens
17:00 Middag och fest

Kostnad
200 kr för er med en resekostnad under 500 kr, 100 kr för er med en resekostnad över 500 kr. Medtag jämna pengar. I kostnaden ingår lokalhyra, middag och fika.

Anmälan
Anmäler er gör ni via den här länken: http://korta.nu/nyktrasocialister senast den 21 februari.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari och sänds
till emma.laursen@gmail.com.

Handlingar till kongressen kommer senare.

En hälsning från valberedningen:
Nyktra Socialisters årsmöte närmar sig och valberedningen har satt igång arbetet med att hitta nästa års styrelse. Vet du någon som kan leda arbetet för den nyktra socialismen under valåret 2014? Kontakta: viggo.stahle@gmail.com senast 21:a februari och berätta vem du vill ha i nästa styrelse.

Vänsterpartiet håller kongress – dags för alkoholfri partiverksamhet?

Idag inleds Vänsterpartiets kongress i Stockholm. Jag har sökt bland motioner och andra dokument till kongressen för att se vad som berör Nyktra Socialisters kärnfrågor om alkohol- och narkotikapolitik. Det är ganska tunnsått på den fronten, men en intressant motion att lyfta fram är D15: Gör all partiverksamhet alkoholfri!

Motionen är underskriven av en rad enskilda medlemmar, varav några även är medlemmar i Nyktra Socialister. Motionärernas förslag innebär en stadgeändring för att göra all verksamhet i partiet alkoholfri. Det är ett förslag som ligger helt i linje med Nyktra Socialisters mål. Vi vill att alla arrangemang inom arbetarrörelsen och vänstern ska vara alkoholfria. Det är förstås inte bara en fråga för oss som valt att själva vara nyktra. Det handlar om solidaritet och om att alkohol i många sammanhang fungerar som en exkluderande faktor. Den som har en problematisk relation till alkohol eller den som av olika anledningar inte vill dricka alkohol i en viss situation kan helt enkelt känna sig mindre välkommen eller till och med förhindrad att delta. Motionärerna lyfter dessutom fram att partiarbete blir mindre effektivt när alkohol finns med i bilden.

Partistyrelsen skriver i sitt svar på motionen att en sådan regel blir svår att upprätthålla, men utan att närmare motivera varför. En liknande regel finns sedan länge inom Ung Vänster och tycks fungera väl. Däremot har jag hört berättas om situationer då alkoholkulturen i partiet försvårat samarbete med Ung Vänster. Att underlätta samarbete med Ung Vänster är ytterligare ett argument för motionen. Partistyrelsen vill istället att det tas fram interna riktlinjer gällande alkohol, men att dessa då, får man anta, inte innebär en partiverksamhet fri från alkohol. Två ledamöter i partistyrelsen, Ida Legnemark och Rossana Dinamarca, har reserverat sig mot PS svar och vill bifalla motionen.

En liknande motion behandlades senast 2010, men då valde kongressen dessvärre att avslå motionen. Låt oss hoppas att årets kongress fattar ett bättre beslut och bifaller motionen!

En annan fråga som tidigare har kommit upp på Vänsterpartiets kongresser är inställningen till narkotika och om partiet bör förespråka en avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. Avkriminalisering är partilinjen, men på senaste kongressen 2012 fanns en motion från Vänsterpartiet i Uppsala län om att all hantering av narkotika bör vara olaglig. På årets kongress finns frågan däremot inte med på dagordningen.

Det lär alltså inte bli några större alkohol- eller narkotikapolitiska debatter på Vänsterpartiets kongress. Från Nyktra Socialisters sida hoppas vi att kongressen fylls av andra intressanta debatter, trevliga möten och kloka beslut.

Alla kongresshandlingar kan den intresserade hitta på Vänsterpartiets sida om kongressen:
http://www.vansterpartiet.se/kongress2014/handlingar/

Sörj först – sen organisera er

När jag höll på att skriva den här texten blev jag avbruten av ett hemskt besked. En ung person, vän, nykterhets- och klasskämpe hade omkommit i en olycka. Vi har inte haft mycket kontakt de senaste åren men beskedet rörde mig ändå djupt. Hela hans familj, flickvän och många av hans närmsta vänner är medlemmar i nykterhetsrörelsen och det märktes snabbt hur många som berördes av hans död. Det är en av de fina sakerna med en folkrörelse, vi är sammanflätade på så många nivåer att när några blir drabbade av en tragedi finns det genast en hel skara människor som ställer upp. Martin har både berört och upprört många. Han var inte rädd för att vara obekväm, höll inte tyst för att passa in och hans engagemang var ständigt levande. ”Sörj inte – organisera er” skulle han ha sagt nu när så många blir nästan handlingsförlamade av sorg. Det kan kännas svårt och tungt nu men också så oerhört viktigt att fortsätta den kamp han påbörjat.

När jag kandiderade till UNF´s förbundsstyrelse 2009 sa Martin till mig ”jag hejar på dig, det behövs fler veganer i FS”. Först tänkte jag bara att det var lite konstigt, det spelar väl inte så stor roll hur många som är veganer i förbundsstyrelsen? Sen insåg jag att det inte var det som det handlade om, det betydde att han trodde på att jag skulle göra ett bra jobb och stå upp för de värderingar han trodde på. Inte för att vi var överens om allt, verkligen inte, men vi hade en gemensam grund och riktning.

Att stå upp mot rasism och fascism, sätta solidariteten i första rum och ge röst åt dem som inte hörs. Det är den kampen vi ska fortsätta. Vi sprider kampanjen Vit Jul för att alla barn har rätt till en jul fri från alkohol. Vi gör barns berättelser om alkohol på julen hörda med Facebook-appen Samtidigt på julafton. Vi fortsätter nästa år när det är val, på sociala medier, på våra årsmöten och kongresser, i diskussionerna på arbetsplatsen. Varje dag.

Vi måste få sörja men sen fortsätter vi – organiserar oss!

Feministisk konferens med Nyktra Socialister

Nu är det dags, Nyktra Socialister bjuder in till en konferens med fokus på feminism. Eftersom många av våra medlemmar också är med i IOGT-NTO samkör vi det med deras ”Verksamhetsforum” och börjar vårt program direkt efter deras. Självklart går det lika bra att delta i bara den feministiska konferensen.

Konferens innehåller två delar, den ena är en diskussion om hur ni ser på nyktra socialisters roll i förhållande till nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och hur dessa två rörelser kan dra nytt av varandra med hjälp av nyktra socialister.

Den andra delen är en inledande föreläsning med efterföljande diskussion utifrån en C-uppsats i genusvetenskap som heter Festen – en feministisk frizon eller fängelse. Frågeställningar som bland annat kommer diskuteras är:
På vilket sätt förändras förutsättningarna för genusidentiteter i festsammanhang?
Hur kan festen som sammanhang användas för att skapa ett mer jämställdhet?
Vilken roll spelar alkoholen i ett jämställdhetsarbete, är den endast förstörande?

När? Söndagen den 10 november kl. 14:30-17:00

Var? Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför Stockholm

Hur? Anmälan görs här, det kostar 50 kr som bekostar bland annat lokal och en lättare fika. Sista anmälningsdag är söndagen den 3 november.

Kongressrapport

Den 7 april genomförde Nyktra Socialister sin andra kongress. Kongressen, som ägde rum i Skarpnäck, inleddes med ett inspirerande föredrag av Åsa Hagelstedt om kopplingar mellan alkoholkulturen och könsmaktsordningen.

Under förhandlingarna valdes en ny styrelse. Till ordförande valdes Emma Laursen, som tidigare varit ledamot i styrelsen. Till övriga ledamöter valdes Per-Åke Andersson (nyval),Niklas Christerson (omval), Linda Engström (nyval), Ulrika Jansson (nyval) och Karin Melbin (nyval). Kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse kassör och sekreterare.

Styrelsens förslag till strategidokument för de kommande två åren antogs med en mindre förändring, nämligen att punkten om antal styrelsemöten under kommande år togs bort. Det antagna strategidokumentet innebär att föreningen under året kommer att lägga fokus på att utveckla sin feministiska analys genom att arrangera en feministisk konferens och ta fram ett idédokument om sambandet mellan droger och könsmaktsordningen. Föreningen ska också bredda sitt kontaktnät inom arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen för att möjliggöra samarbeten med andra organisationer.

Förutom styrelsens förslag behandlas på kongressen även två motioner. Den ena berörde en stadgeändring om möjligheten att bilda lokalavdelningar inom Nykta Socialister, motionen avslogs men kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att till nästa kongress föreslå ett förslag till stadgeändring som reglerar lokalföreningar. Den andra motionen gällde ett tillägg till plattformen om att kritisera att många vänsterorganisationer använder stödpubar eller liknande för att samla in pengar och på detta sätt gör sig ekonomiskt beroende av alkoholkulturen. Motionen bifölls.

Under mötet fördes talarstatistik med resultatet att män stod för 62% av inläggen och kvinnor för 38%. När det gäller tid så stod män och kvinnor för 50% vardera. Bland de närvarande var 41% kvinnor. I en efterföljande diskussion om resultatet framfördes synpunkter att ta i beaktande inför nästa kongress, bland annat att välja två talarstatistikförare för att på det sättet få mer utförlig statistik och att genomföra en separatistisk ombudssamling före förhandlingarna.

Kongressförhandlingarna följdes av en tipsrunda på temat nykterhet och socialism. Dagen avslutades med en trevlig kongressmiddag med sång, musik och en fantastisk trerättersmeny.

Nyktra Socialister har nu drygt 140 medlemmar och hoppas på en fortsatt anslutning av nya medlemmar. Då medlemsavgiften fastställdes till 0 kr är det enkelt för den som inte redan är medlem att åtgärda det här: http://nyktrasocialister.se/bli-medlem/

Nu är vi på gång igen!

Det var alldeles för länge sedan bloggen uppdaterades och massor har hänt sedan dess. Den 7 april var det Kongress i Stockholm och bland annat valdes en ny styrelse.

Den nya styrelsen består av:
Ordförande: Emma Laursen
Sekreterare: Niklas Christersson
Kassör: Per-Åke Andersson
Ledamöter:  Linda Engström
Ulrika Jansson
Karin Melbin

Styrelsen kommer under året framför allt fokusera på att jobba med feminism, och bland annat ordna en feministisk konferens under hösten. Vill du hjälpa till att planera eller har idéer du vill dela med dig av, hör av dig till oss!

Vi planerar också att uppdatera bloggen mer regelbundet. Om du har idéer på vad vi borde skriva om, eller har skrivit en text själv som du vill ha upplagd på bloggen, hör av dig!

Kom ihåg att bli medlem om du inte redan är det. Det är gratis och du gör det enkelt genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Attentat mot italiensk vingård

En exklusiv vingård i Italien utsattes förra veckan för ett attentat. Någon tog sin in i källaren och öppnade kranarna på vintunnor innehållande motsvarande 62000 flaskor vin till ett värde av 60 miljoner kronor.

Vem som ligger bakom eller motiven till handlingen är okänd, men varje förlust för alkoholindustrin är en vinst för samhället. I avloppet gör vinet åtminstone ingen skada.